จับผู้ต้องขังฝึกอาชีพทดแทนแรงงานขาดแคลน-ลดต่างด้าว

กพร.-ราชทัณฑ์ จับมือฝึกอาชีพผู้ต้องขังคืนคนดีสู่สังคม-ทดแทนขาดแคลนแรงงาน ลดใช้แรงงานต่างด้าว ตั้งเป้าปี61 ฝึกเพิ่ม 2.4 พันคน เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) เปิดเผยว่าในสภาพแวดล้อมสังคมปัจจุบันผู้ต้องขังพ้นโทษอาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการทำงาน และสุ่มเสี่ยงจะกลับไปทำผิดอีกครั้ง

เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และให้โอกาสกับผู้ที่เคยกระทำผิดปรับปรุงตนเอง ได้มีงานทำและมีรายได้ดูแลครอบครัว สามารถใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลในสังคมที่ดีขึ้น รวมถึงแก้ปัญหาขาดแคลนคนทำงานในบางสาขาอาชีพ ลดการพึ่งพาแรงงานเพื่อนบ้าน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน จึงมอบหมายให้กพร. ฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ เพิ่มทักษะความรู้ความสามารถ เตรียมความพร้อมทางด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อเข้าสู่กระบวนการทำงาน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เป็นที่ต้องการของตลาด หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า กพร. ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ใช้แนวทางประชารัฐประสานความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และกรมการจัดหางาน จัดฝึกอบรมในเรือนจำในจังหวัดต่างๆ เน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพและการหางานทำ ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมจะมีตั้งแต่ 18-30 ชั่วโมง อบรมรุ่นละ 20 คน สาขาที่ทำการฝึก ส่วนใหญ่จึงเป็นสาขาอาชีพที่อยู่ในความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น ผู้ต้องขังหญิง การแต่งหมอนผ้า การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ส่วนผู้ต้องขังชาย ก็จะเน้นไปทางด้านอาชีพช่าง เช่น ช่างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและพาณิชย์ขนาดเล็ก ช่างเครื่องเรือนไม้ ช่างก่ออิฐฉาบปูน ในปี 2560 ได้ดำเนินการฝึกอบรมจำนวน 7,288 คน.ส่วนในปี 2561 วางเป้าหมาย 2,460 คน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews